1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Nájemní řád se vztahuje na úpravu práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem (dále společně „smluvní strany“) při pronájmu předmětu nájmu pronajímatelem nájemci na základě smlouvy dle§ 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
1.2 Nájemní řád je nedílnou součástí smlouvy.

1.3 Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním nájemního řádu.

2.  NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě.
2.2 Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby skončení nájmu; taktéž dokud neoznámí pronajímateli případně vzniklé poškození předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu.
2.3 Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než jeden měsíc, platí se nájemné měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem, a to do 10-ti dnů od vystavení daňového dokladu, v hotovosti nebo bezhotovostně.

2.4 Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladu totožnosti nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.
2.5 V případě prodlení s placením nájemného má pronajímatel právo požadovat (i) úrok z prodlení ve výši 15 {4fedc3f54d44d634028a96fd2caf236168d0f9b2c8a4bf17258fa2ee0bec770a} p.a. z dlužné částky, (ii) smluvní pokutu ve výši 6 {4fedc3f54d44d634028a96fd2caf236168d0f9b2c8a4bf17258fa2ee0bec770a} z dlužné částky, a to za každý i jen započatý měsíc prodlení a (iii) paušální náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, se kterým je nájemce v prodlení, a to ve výši 11 {4fedc3f54d44d634028a96fd2caf236168d0f9b2c8a4bf17258fa2ee0bec770a} z vymáhané dlužné částky.

3.  KAUCE

3.1 Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.
3.2 Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu.
3.3 Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších plateb vyplývajících ze smlouvy. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

4.  DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

4.1 Nájem předmětu nájmu je ujednán na dobu určitou uvedenou ve smlouvě.
4.2 Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli předmět nájmu včetně jeho obalu a příslušenství na adrese provozovny pronajímatele uvedené ve smlouvě, a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení pří řádném užívání a zbavený nečistot vzniklých při používání předmětu nájmu. V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu má pronajímatel právo požadovat po nájemci zaplacení paušálního poplatku ve výši 150,-Kč + DPH.
4.3 Nájemce má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.
4.4 Porušuje-li smluvní strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé smluvní straně, má dotčená smluvní strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
4.5 Užívá-li nájemce předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení předmětu nájmu, vyzve ho pronajímatel, aby předmět nájmu užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li nájemce výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Hrozí-li však v případě uvedeném v první větě naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval k nápravě.
4.6 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti.
4.7 Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu z důvodu změny vlastníka předmětu nájmu. Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden měsíc.

5.  PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

5.1 Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.
5.2 Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.
5.3 Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.
5.4 Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.
5.5 Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na předmětu nájmu nebo v něm.
5.6 Povinnost k náhradě škody způsobené pronajímatelem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.

6.  PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1 Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.
6.2 Nájemce nahradí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu.
6.3 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo (podnájem). Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 {4fedc3f54d44d634028a96fd2caf236168d0f9b2c8a4bf17258fa2ee0bec770a} z pořizovací ceny předmětu nájmu.
6.4 Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.
6.5 Nájemce se zavazuje:
– seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k obsluze předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od pronajímatele, veškeré návody jsou k dispozici rovněž na www.dknv.cz;
– přísně dbát pokynů a doporučení výrobce předmětu nájmu a pronajímatele;
– předmět nájmu užívat dle návodu k obsluze a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením;
– svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným;
– provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání předmětu nájmu dle doporučení výrobce předmětu nájmu;
– v případě, že doba nájmu je delší než devadesát dní, nájemce zajistí na vlastní náklady předepsané revize. Pokud tak neučiní, odpovídá za újmu z toho vzniklou;
– bez zbytečného odkladu k žádosti pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy;
– oznámit pronajímateli poškození, ztrátu či zničení předmětu nájmu ihned poté, co se tak stane. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. Stejnou smluvní pokutu má pronajímatel právo po nájemci požadovat v případě, že pronajímatel nebude schopen opakovaně (více než dvakrát) zastihnout nájemce na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa, telefon, e-mail);
– při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.
6.6 V případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě, kde se nachází.

7.  POVINNOSTI NÁJEMCE U SPECIÁLNÍCH STROJŮ (ZAŘÍZENÍ)

7.1 Kategorii předmětu nájmu – speciální stroj (zařízení) stanovuje pronajímatel ve smlouvě. Tento čl. 7 se vztahuje pouze na předmět nájmu označený ve smlouvě jako speciální stroj (zařízení).
7.2 Nájemce uvede do smlouvy stanoviště (místo) nasazení stroje (zařízení). Přemisťování stroje (zařízení) do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 5 km nájemce oznámí pronajímateli formou zaslání SMS na tel. 602 286 412. Přemístění stroje (zařízení) mimo území České republiky je možné pouze s písemným předchozím souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení a při neumožnění přístupu pronajímatele k pronajatému stroji (zařízení), bude toto považováno za odcizení a bude přivolána Policie České republiky, popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním stroje (zařízení) hradí nájemce v plné výši.
7.3 Nájemce uvede do smlouvy jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad strojem (zařízením). Tento pracovník vždy zná současný technický stav stroje (zařízení), přesné místo nasazení stroje (zařízení) včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělí pronajímateli.
7.4 Nájemci není povoleno přetěžovat stroj (zařízení) nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu stroje (zařízení) a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

8.  ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ÚDRŽBĚ A SERVISU PŘEDMĚTU NÁJMU

8.1 U vibračního pěchu nebo vibrační desky nájemce po každých třech hodinách práce vyčistí vzduchový filtr u stroje (dle návodu k obsluze).
8.2 U motorových a elektrických řetězových pil nájemce zkontroluje a dolije olej na mazání řetězu (dle návodu k obsluze).

8.3 Pokud u elektrických kladiv začne svítit červená kontrolka (označující servis), nájemce ukončí práci se strojem a obrátí se na pronajímatele, v jehož provozovně mu bude stroj vyměněn.
8.4 Při poškození elektrického nářadí nájemce nesmí v žádném případě provádět opravy či úpravy na tomto nářadí.
8.5 Pokud nájemce do motorového stroje použije pohonné hmoty vlastní (neodebrané od pronajímatele) odpovídá za správný výběr pohonných hmot.
8.6 U motorových strojů nájemce zkontroluje před započetím práce úbytek motorového oleje a popřípadě ho doplní (dle návodu k obsluze).
8.7 Montáž lešení musí provádět vlastník platného průkazu lešenáře.

9.  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

9.1 Ustanovení tohoto článku nájemního řádu se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.
9.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.
9.3 Smluvní strany prohlašují, že nájemce oslovil pronajímatele k uzavření smlouvy v jeho provozovně.
9.4 Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
9.5 Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

10.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

10.1 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu ukončit.
10.2 Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu újmy, a to v celém jejím rozsahu.
10.3 Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
10.4 Nájemce prohlašuje, že pronajímatel s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, jejíž součástí je následující doložka o rozhodování sporů v rozhodčím řízení u stálého rozhodčího soudu (dále „rozhodčí doložka“), poskytl nájemci náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Nájemce dále prohlašuje, že si je vědom všech následků rozhodčí doložky. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, a to bez ústního jednání a pouze na základě předložených písemností. Výlohy smluvních stran budou hrazeny tou spornou stranou, která ve sporu podlehne

Podpis nájemce: ………………………….………………………..